Không Ngừng Đặt Câu Hỏi

Tất cả bài viết của tôi bắt đầu từ câu nói nằm lòng của Robert Kennedy,” Những nghiên cứu gia nhìn vào sự kiện đang xẩy ra và hỏi tại sao. Tôi nhìn vào những sự kiện đã không xẩy đến và hỏi tại sao không?” (There are those who look at things the way….

Đời Ngắn – Đừng Ngủ Nhiều

đời ngắn đừng ngủ dài

Kinh doanh là một lĩnh vực, một từ khóa rất thú vị..! Đã làm cho nhiều người ham mê, thèm muốn. tôi thích kinh doanh tôi muốn học kinh doanh tôi thích buôn bán tôi thích sự năng động trong kinh doanh … Nhưng kinh doanh đây đơn giản chỉ là những thèm muốn nhỏ….