Những Câu Nói Kinh Điển Của Người Nổi Tiếng

đóng thuế

Những câu nói kinh điển của người nổi tiếng được ghi nhận. Những câu nói kinh điển về nhiều lĩnh vực như: Kinh tế, chính trị, xã hội… mà ý nghĩa thực tiễn của nó mãi mãi đúng! Tuyển tập câu nói kinh điển từ Dự Án Nghiên Cứu Quốc Tế [.org] Tổng hợp những….