Đây là thứ người Pháp để lại ở Hà Nội. Một ngôi trường ĐH Hàn Lâm nhất. 
Hàn Lâm ngay trong kiến trúc xây dựng
Xây dựng 1926.  KTS Ernest Hébrard người Pháp thiết kế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *