Sau khi thực hành gần xong mục Learn to Code 1 trong App Playground thì mình thấy về Mệnh đề điều kiện trong ngôn ngữ Swift code là một vấn đề quan trọng, và cũng khá khó! Nên ghi chép ra đây để ngó lại cho kỹ và tìm người cùng môn ?

Swift Code

Đến bài này mình mới tiếp cận mệnh đề điều kiện IF – Else If

Các câu điều kiện trong Swift – Conditional Statements

If <điều kiện> {
    <câu lệnh>
}

Trường hợp này là nếu thỏa mãn <điều kiện> tức là True thì nó sẽ thực hiện <câu lệnh>

If <điều kiện 1> {
    <câu lệnh 1>
  } Else {
    <câu lệnh 2>
}

Trường hợp này là True <điều kiện 1> thì thực hiện <câu lệnh 1>. Ngược lại False <điều kiện 1> thì thực hiện <câu lệnh 2>

Có thể thấy ngay ví dụ trong một bài thực hành. Mệnh đề điều kiện xuất hiện cả trong hàm func và trong vòng lặp While

P/S:
Mình mới mò mẫm về Swift code qua App PlayGrounds trên iPad. App này mới được release trên iOS10 hồi đầu tháng 9.
Swift code là ngôn ngữ lập trình ứng dụng cho hệ điều hành iOS do chính Apple phát triển và phổ biến.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *