Giữa lúc này, thời điểm này, một thử thách lại đến. Phận nước tôi, phận nước bé cạnh nước lớn. Ngàn đời nay đã nhuốm đau thuong vì “anh hàng xóm” chẳng ra gì này rồi.
Dựa trên yếu tố lịch sử thì có lần tôi cũng nghĩ, cũng tự hỏi rằng : bao lâu nữa dân tộc mình lại phải chiến đấu với nÓ? 50 năm, 20 năm…?… và bây giờ, chẳng lẽ lại gần hơn nữa chăng?
Xin post lại mấy dòng tự hào của cha ông để mài chí anh hùng, gìn giữ non sông!

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư
Dịch nghĩa:
Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rành đã định ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời
(Lý Thường Kiệt)

**********

Dư:
Phấn tích Lam Sơn, 
Thê thân hoang dã. 
Niệm thế thù khởi khả cộng đái, 
Thệ nghịch tặc nan dữ câu sinh. 
Dịch nghĩa :
Ta đây: 
Núi Lam Sơn dấy nghĩa 
Chốn hoang dã nương mình 
Ngẫm thù lớn há đội trời chung 
Căm giặc nước thề không cùng sống
(Cáo Bình Ngô – Nguyễn Trãi – Ngô Tất Tố dịch)
***********

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Kình ở biển Ðông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi cơn đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu cong lưng làm tì thiếp cho người ta” (Bà Triệu)

************

Làng Phù Đổng có một người, 
Sinh ra chẳng nói,chẳng cười trơ trơ. 
Những ngờ oan trái bao giờ. 
Nào hay thần tướng đợi chờ phong vân. 
Nghe vua cầu tướng ra quân, 
Thoắt ngồi, thoắt nói muôn phần khích ngang. 
Lời thưa mẹ, dạ cần vương. 
Lấy trung làm hiếu một đường phân minh.
(Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca – Lê Ngô Cát, Phạm Đình Toái)
****************
“Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà các quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, cùng 65 thành ở Lĩnh Ngoại đều hưởng ứng, việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay, có thể thấy hình thế đất Việt ta đủ dựng được nghiệp bá vương. “ 
Lê Văn Hưu
***************
Trên non Yên Tử chòm cao nhất, 
Trời mới canh năm đã sáng tinh. 
Vũ trụ mắt đưa ngoài biển cả, 
Nói cười ngưòi ở giữa mây xanh. 
Muôn hàng giáo ngọc tre gài cửa,  
Bao dải tua châu đá rủ mành.  
Dấu cũ Nhân Tông còn vẫn đấy,  
Trùng đồng thấy giữa áng quang minh
(Ức Trai thi tập – Nguyễn Trãi)
Trần vãn thử hà thời, dục vịnh đại phi hiền giả lạc
Phượng sơn tồn ẩn xứ, trĩ lưu trường ngưỡng triết nhân phong
Dịch nghĩa:
Cuối đời Trần là  thời nào, ngâm vịnh rong chơi há chẳng phải là cái thú vui của bậc hiền giả?
Núi Phượng vẫn còn dấu vết ở ẩn, đỉnh non vẫn mãi mãi ngưỡng mộ phong thái của kẻ triết nhân
Câu đối thờ Chu Văn An ở Văn Miếu Quốc Tử Giám
******************
Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn, 
Mặc dầu tướng ít binh đơn không nàn. 
Mấy phen sông Nhị núi Lam, 
Thanh gươm yên ngựa Bắc, Nam ngang tàng. 
Kìa Tuý Động nọ Chi Lăng, 
Đánh hai mươi vạn quân Minh tan tành. 
Mười năm sự nghiệp hoàn thành, 
Nước ta thoát khỏi cái vành nguy nan.
 (Việt Nam Quốc Sử Diễn Ca – Hồ Chí Minh)
***************
“Đánh cho để dài tóc
 Đánh cho để đen răng.
 Đánh cho nó chích luân bất phản
 Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
 Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”
(Chiếu xuất quân – Quang Trung Nguyễn Huệ)
Bà Trưng quê ở châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
(Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca – Lê Ngô Cát, Phạm Đình Toái)
****************
“… Chúng tôi gắn bó với phong tục của đất nước chúng tôi, chúng tôi không bao giờ từ bỏ phong tục ấy, dù có phải hy sinh cả tính mạng”
Hoàng Hoa Thám
**************
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. 
(Tuyên Ngôn Độc Lập – Hồ Chí Minh)
**************
“Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đương lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng trưởng cát cứ, một phen cất quân mà mười hai sứ phục hết. Vua mở nước dựng đô, đổi xưng Hoàng Đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ, có lẽ ý Trời vì nước Việt ta mà sinh bậc thánh triết…”
(Đại Việt sử ký toàn thư – Lê Văn Hưu)
****************
Mùa xuân, tháng 3, nhà Tống sai tuyên phủ sứ Quảng Nam là Quách Quỳ làm Chiêu Thảo sứ, Triệu Tiết làm phó, đem quân 9 tướng, hợp với Chiêm Thành và Chân Lạp sang xâm lấn nước ta. Vua sai Lý Thường Kiệt đem quân đón đánh, đến sông Như Nguyệt đánh tan được… 
(Đại Việt Sử Ký toàn thư – Ngô Sĩ Liên)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *